Privacystatement

Inleiding

KAAT-Kinderopvang respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Wat ons betreft mag er geen onduidelijkheid over privacy bestaan.

Grondslag van de verwerking

Wij moeten het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG, namelijk:

-de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

-de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

-de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

-de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

-de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

-de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Het gebruik van uw persoonsgegevens / doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

-uw aanvraag af te handelen;

-een inschrijving voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten;

-u de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;

-uw kind de best mogelijke zorg te verlenen;

-aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;

-u te vragen wat u van onze dienstverlening vindt;

-informatie van sollicitanten te administreren;

-u onze nieuwsbrieven toe te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. 

-om u te informeren over onze activiteiten.

Doorgifte aan derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld aan de GGD, Gemeente, Belastingdienst en/of FIOD.

Om de gevraagde diensten te leveren, delen we uw gegevens met Bitcare (het digitale systeem waarmee wij werken). Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat Bitcare adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.

Bitcare gebruikt u gegevens om:

-uw aanvraag af te handelen;

-een inschrijving voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten;

-u de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;

-aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;

Toegang van derden tot persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Hierbij valt te denken aan de GGD, Gemeente en de accountant. Deze personen betrachten vanuit hun functie geheimhouding.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. En voor het naleven van wetten en regelgeving.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten opzichte van de persoonsgegevens die wij van u hebben:

-informatieplicht (artikel13 en 14 AVG): wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, moet voor betrokkenen duidelijk zijn dat dit zo is of zal zijn en wat het doel van de verwerking is. Informatie verstrekken over categorie, doel, bron van gegevens en grondslag voor verwerking;

-recht van inzage (artikel 15 AVG): kan alleen worden opgevraagd door de betrokkene zelf en kan zonder reden worden uitgeoefend;

-recht van rectificatie (artikel 16 AVG): geldt als een betrokkene van mening is dat zijn gegevens niet juist of onvolledig zijn;

-recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG): betrokkene kan hierom vragen als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren;

-recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Het verzoek kan zijn om persoonsgegevens te ontvangen of door te zenden.

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. Vanaf de ontvangst van het verzoek hebben wij één maand de tijd te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd. Binnen één maand zullen wij u laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Het is mogelijk de tijdsduur te verlengen met twee maanden, indien duidelijk is dat de gevraagde informatie onmogelijk binnen één maand te achterhalen is.

U kunt uw verzoek e-mailen naar administratie@kaat-kinderopvang.nl

U kunt ook een brief sturen naar:

KAAT-Kinderopvang

Meidoorn 34

5731 WH Mierlo

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over ons privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag via het e-mailadres administratie@kaat-kinderopvang.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht melden aan de directie via info@kaat-kinderopvang.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in het privacystatement

Dit privacystatement kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.